Phần mềm REVEAL

Phần mềm REVEAL giúp tính toán các chỉ tiêu dinh dưỡng, cung cấp các thông tin chính xác và nhanh chóng về giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu. Từ đó, giúp khách hàng có nguồn dữ liệu dinh dưỡng

Dịch vụ NIR

Với dịch vụ NIR hoàn chỉnh, Provimi giúp khách hàng tiếp cận với nguồn dữ liệu rộng lớn về dinh dưỡng lớn nhất trên thế giới nhằm giúp khách hàng am hiểu những thông tin quan trọng để đánh giá