TechBroFlex & PorkMax

TechBroFlex và PorkMax là các phần mềm tiên đoán năng suất vật nuôi, giúp tính toán tác động của các yếu tố khác nhau trong chăn nuôi, mô phỏng ra nhiều tình huống khác nhau để khách hàng có thể