Kết quả tìm kiếm cho thẻ "gà đẻ":
1 kết quả

Promote Provimax

Đặc tính: Sản phẩm Promote ProvimaxTM chứa các axit béo bay giúp nâng cao năng suất gà đẻ cũng như chất lượng vỏ trứng, đồng thời kéo dài thời gian khai thác gà đẻ. Thành phần: Hỗn hợp các axit béo […]