Promote Notox

Provimi cung cấp bộ giải pháp toàn diện Promote NotoxTM bao gồm những sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc phổ rộng và phổ hẹp Là một trong 4 giải pháp của chương trình Kiểm soát rủi ro về Độc tố